Vejledning til ansøgere:​

For at ansøge fonden om støtte skal ansøgere benytte fondens on-line ansøgningssystem på fondens hjemmeside."Papiransøgninger" behandles ikke af fonden.

Læs først nedenstående og gå dernæst til menupunktet "Ansøgningsskema" for at søge via on-line systemet og følg vejledningen i systemet.

Fondens bestyrelse afholder 4 årlige møder med ansøgningsfrist 31. januar, 30. april, 31. juli og 31. oktober. Fondens on-line ansøgningssystem er åbent for indsendelse af ansøgninger en måned forud for hvert udløbstidspunkt. Det vil sige, at der kan indsendes ansøgninger 4 gange årligt i perioderne 1. - 31. januar, 1. - 30. april, 1. - 31. juli og 1. - 31. oktober.

Ansøgere, som har modtaget bevilling inden for de seneste 12 måneder, kan ikke få bevilling på en ny ansøgning, før 12 måneders perioden er udløbet. Det er derfor overflødigt at ansøge, såfremt du har modtaget en bevilling i oktober 2016 eller derefter.

Bestyrelsesmøderne afholdes ca. 1 måned efter sidste frist for indsendelse af ansøgninger og ansøgerne vil snarest muligt derefter få skriftlig besked om, hvorvidt ansøgningen er imødekommet.

Ansøgninger skal indsendes senest 31. januar for at komme i betragtning ved uddelingen i april måned, senest 30. april for at komme i betragtning ved uddelingen i juli måned, senest 31. juli for at komme i betragtning ved uddelingen i oktober måned og senest 31. oktober for at komme i betragtning ved uddelingen i december/januar måned.

Legater og støtte uddeles i henhold til bestyrelsens vurdering. Der gives ingen begrundelse for tildeling eller afslag på ansøgning.

Ansøgning finder sted ved hjælp af fondens on-line ansøgningssystem på www.robinsohnfonden.dk Her skal ansøgerne kort beskrives deres situation og/eller det formål/projekt, der søges støtte til. Yderligere beskrivelse og dokumentation kan medsendes ansøgningen ved up-load via on-line systemet.

Ansøgningerne behandles i den rækkefølge, de er modtaget. Det er afgørende for behandlingen af ansøgningerne, at disse er veldokumenterede med hensyn til formålet og de økonomiske forhold, herunder hvorvidt der er ansøgt om offentlige/øvrige midler, samt i hvilket omfang disse er bevilget eller afslået. For ansøgninger fra privatpersoner gælder, at der skal vedlægges den senest modtagne årsopgørelse fra SKAT. I tilfælde af ægteskab også ægtefællens årsopgørelse. Endvidere skal CPR eller CVR nr. oplyses bl.a. af hensyn til eventuel indberetning til skattemyndighederne.

Årsopgørelsen fra SKAT kan findes på www.skat.dk (ved brug af NEM-ID) og kan downloades på ansøgerens pc som pdf fil og derefter up-loades til ansøgningen i on-line systemet.

Fonden er godkendt efter ligningslovens § 7, nr. 22.

Skattefriheden gælder de ydelser på indtil 10.000 kr. årligt pr person, som ifølge formålet udbetales til enkeltpersoner (børn/unge), der lever under belastende og uværdige forhol, og hvor der ikke kan opnås tilstrækkelig eller nogen støtte fra det offentlige, f.eks. at leve i et narko-, prostitusions-, voldsmiljø eller i nedbrydende familiemiljø og lignende.

Skattefriheden gælder også de ydelser på indtil 10.000 kr. årligt pr. person, der udbetales til enkeltpersoner (voksne), der på en eller anden måde er tabt i det almindelige samtund, og hvor det offentlige ikke vil eller kan støtte eller ikke støtter i tilstrækkelig grad. F.eks. hjemløse, prostituerede, "posedamer" eller "sprittere".

Endelig gælder skattefriheden også de ydelser på indtil 10.000 kr. årligt pr. person, der udbetales til enkeltpersoner, der på en eller anden måde har brug for behandling, hjælpemidler, rådgivning eller anden hjælp, som det offentlige ikke vil eller kan støtte, eller ikke støtter i tilstrækkelig grad, således at der kan forventes opnået et optimalt resultat. Der tænkes på fysisk eller psykisk handicappede.

Skattefriheden vedrører kun støtte til enkeltpersoner, der har behov for hjælp i en nærmere beskrevet socialt vanskelig situation, eller har behov for støtte til sygdomsbekæmpelse. Dvs. at skattefriheden ikke omfatter støtte til projekter eller til personer, der arbejder med projekter.

Støtte til uddannelse falder ikke ind under skattefriheden. Uddannelse er f.eks. skole- og erhvervsuddannelser af enhver art, forskning, studierejser m.v.

Susi og Peter Robinsohns Fond

​CVR: 18114674

Ny Adelgade 5, 1. sal,
1104 København K